Saturday, June 2, 2007

งานวัสดุช่างอุตสาหกรรม


ชื่อวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม
รหัสวิชา 2100 - 1002
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต
เนื้อหาที่ทำการเรียนการสอน
เคมีเทคนิค โลหะหนักประสม หนังและสิ่งทอ พื้นฐานวัสดุช่าง
โลหะเบาและโลหะเบาประสม แก้ว เหล็กดิบ
เชื้อเพลิง คอนกรีตและอิฐ เหล็กหล่อ สารหล่อลื่นและสารหล่อเย็น
วัสดุตัวนำและฉนวน เหล็กอ่อนและเหล็กกล้า พลาสติก วิธีทดสอบวัสดุช่าง การผลิตเหล็กกล้า ยาง การกัดกร่อน มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม สี การจัดเก็บวัสดุช่าง โลหะซินเตอรกาว พลังงานในอนาคต โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ไม

No comments: